Gebruiksvoorwaarden voor lidmaatschap

Printen & Opslaan
Laatst gewijzigd op: 27 juni 2018

Ingangsdatum: 27 juni 2018


DEZE LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST voor Winkelen en Sparen (de "Overeenkomst") wordt gemaakt tussen U ("het Lid"); en

Webloyalty Sàrl, ondernemingsnummer: CHE-344.043.246, Avenue Reverdil 8, 1260 Nyon , Zwitserland ("WL").

Webloyalty behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, eender als lid te weigeren.

 1. Beschrijving van de Service: de Service bestaat uit WL die een portfolio van voordelen van derdepartij-leveranciers leveranciers aan het Lid beschikbaar stelt, die ontworpen zijn om ervaringen van het Lid aantrekkelijker te maken. Voordelen van de Service zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Om te controleren of een bepaald voordeel beschikbaar is op een bepaald moment,kan het Lid contact opnemen met de "Ledenservice" door ofwel een e-mail te sturen naar het e-mailadres(ledenservice@winkelenensparen.nl), ofwel te bellen naar het gratis telefoonnummer dat wordt weergegeven op de website van Winkelen en Sparen website.WL kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Indien de herziene Gebruiksvoorwaarden van kracht worden, zal WL het Lid daarvan op de hoogte stellen met een kennisgeving op de website of met een e-mail. De leden worden aangeraden om gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te lezen.
 2. Lidmaatschap en gebruik: WL stemt ermee in om de Service beschikbaar te maken voor het Lid voor de duur van deze Overeenkomst. WL zal trachten de Service via de website beschikbaar te maken, 24 uur per dag, 7 dagen per week.Er kunnen echter momenten zijn waarop WL niet in staat is om de Service beschikbaar te maken omwille van technische,operationele redenen, zoals geplande onderhoudsstops, of omwille van andere commerciële redenen.Lidmaatschap van deze Service is niet overdraagbaar. Het Lid stemt ermee in dat de Service alleen mag worden gebruikt voor zijn/haar eigen persoonlijke voordeel. Elk drukwerk en elke software aangeboden door WL (tussen WL en het Lid) is het exclusieve eigendom van WL.Het Lid is verantwoordelijk voor zijn of haar gebruik van deze Service en zal WL onmiddellijk in kennis stellen van elk onbevoegd gebruik van de Service.Het Lid gaat ermee akkoord geen enkele informatie of software die beschikbaar is gemaakt als deel van de Service, te publiceren, door te geven, uit te zenden of anderszins in geen enkel medium te reproduceren, anders dan voor het doel van het ontvangen van de Service. Om de Service te gebruiken en om in aanmerking te komen voor ieder voordeel gekoppeld aan de Service, moet het Lid 18 jaar of ouder zijn alsook inwoner van Nederland. Leden mogen zich aansluiten op deze Service via één enkele winkelier en het is hun niet toegestaan voordelen en/of korting-premies via verschillende winkeliers te verzamelen. Elke natuurlijke persoon mag slechts één lidmaatschap tegelijkertijd in deze Service hebben.

  Het Lid erkent dat het gebruik van een bepaald voordeel onderhevig kan zijn aan bijkomende voorwaarden en bepalingen ("Productspecifieke Gebruiksvoorwaarden": "Het Kortingsnetwerk - Voorwaarden en Bepalingen" en "Maandelijkse bonus - Voorwaarden en Bepalingen") en informatie in de Veelgestelde Vragen (FAQ) ("Productspecifieke vragen & antwoorden": "Het Kortingsnetwerk - Veelgestelde vragen" en "Veelgestelde vragen (FAQ) - maandelijkse bonus voor leden"), waarmee het Lid zal moeten akkoord gaan, voorafgaand aan de verstrekking van, of de toegang tot, een dergelijk voordeel. Het gebruik van de Service door het Lid vereist een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de Service en die te gebruiken. Het Lid stemt ermee in om de gebruikersnaam en het wachtwoord vertrouwelijk te houden, zodat het niet door een andere persoon kan worden gebruikt. WL is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten geleden door leden of derden als gevolg van het feit dat onbevoegden toegang krijgen tot een van de "Uitsluitend voor Leden"-zones, waarbij WL geen schuld treft.

  Als onderdeel van de Service kan WL gebruik maken van diensten van banken of derden die de bank inschakelt bij de uitvoering van bankdiensten. Zij kunnen op grond van geldende wet- en regelgeving of bindende gedragscodes gehouden zijn de identititeit van het Lid te controleren. Persoonsgegevens die in dat kader worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor de banken of genoemde derden voor de uitvoering van genoemde bankdiensten.

  In een voorkomend geval zal WL ten behoeve van de bank het Lid vragen om een kopie van zijn legitimatiebewijs en aanvullende gegevens te verstrekken, zoals zijn geboortdatum en –plaats, adres en telefoonnummer.

  Indien het Lid nalaat of weigert de gevraagde informatie te verstrekken, is WL niet in staat de voordelen van het Lidmaatschap te leveren en is WL gerechtigd om het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de persoonsgegevens voorwerp zijn van onderzoek door banken of derden die de bank inschakelt bij de uitvoering van bankdiensten, kan de levering van de Service als gevolg daarvan vertraging oplopen.
 3. Lidmaatschapsgeld: er wordt het Lid maandelijks, tweemaandelijks (om de twee maanden), per kwartaal of jaarlijks een contributie in rekening gebracht. Het bedrag van deze bijdrage en de frequentie ervan worden uitgelegd op het moment dat het Lid zich aansluit bij Winkelen en Sparen (het "Lidmaatschapsgeld").Het Lidmaatschapsgeld wordt automatisch gefactureerd op het door het Lid daartoe aangewezen betaalmiddel, zoals krediet-of debetkaart of via een automatische overschrijving (elk een "Betaalmiddel") gedurende de eerste termijn van het lidmaatschap en elke verlengingstermijn. WL kan het Lidmaatschapsgeld van tijd tot tijd veranderen gedurende elke verlengingstermijn (maar zal het Lidmaatschapsgeld niet wijzigen met betrekking op de eerste termijn). Het Lid zal minstens achtentwintig (28) dagen dagen van tevoren in kennis gesteld worden van herziene heffingen die van kracht worden.

  Afhankelijk van de gekozen betaalmethode kunnen er kosten aan het Lid in rekening worden gebracht. Deze kosten worden nimmer gerestitueerd, ook niet bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst tijdens het proef- Lidmaatschap of het Lidmaatschap. Het Lid zal tijdens het inschrijfproces voor de Service geïnformeerd worden over deze kosten en over het feit dat deze nimmer gerestitueerd worden en zal deze voorwaarden dienen te accepteren.

  Indien het Lid niet bereid is de kosten voor een bepaalde betaalmethode te dragen, adviseert WL het Lid om tijdens het inschrijvingsproces een kosteloze betaalmethode te kiezen.
 4. Termijn: Deze Overeenkomst treedt in werking op de ingangsdatum van het Lidmaatschap van de Service, voor een intiële periode van dertig (30) dagen. Deze intitële periode kan worden aangemerkt als een proef-Lidmaatschap. Indien dit het geval is, wordt tijdens het inschrijvingsproces voor de Service en in de e-mail waarin het Lidmaatschap wordt bevestigd, en of en zo ja welk Lidmaatschapsgeld verschuldigd is gedurende de eerste dertig (30) dagen.

  Het Lid kan gedurende de eerste 14 dagen van deze initiële periode zonder opgave van redenen deze Overeenkomst kosteloos ontbinden. Een modelformulier voor herroeping bevindt zich onderaan deze Overeenkomst en kan hier worden gedownload.

  Na de initiële periode van dertig (30) dagen, zal de Overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur gelijk aan de initiële periode en is het Lid het overeenkomen Lidmaatschapsgeld verschuldigd, tenzij het Lid tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht en/of WL het Lid kenbaar heeft gemaakt dat zij de Overeenkomst niet wil verlengen en/of het Lidmaatschap voortijdig is beëindigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 (Beëindiging).

  Indien een van de partijen deze Overeenkomst heeft beëindigd, zal de Overeenkomst eindigen op de laatste dag van de initiële periode of van de verlenging, behoudens voor zover het bepaalde in artikel 4 (Beëindiging) hiervan afwijkt. Elke periode wordt berekend op basis van de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 5. Beëindiging: WL kan de Overeenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Indien het Lid het verschuldigde Lidmaatschapsgeld heeft betaald, zal WL dit aan het Lid terugbetalen, voor zover dit betrekking heeft op de periode nadat het Lidmaatschap is beëindigd. Na beëindiging van het Lidmaatschap zal het Lid het gebruik van de voordelen van de Service onmiddellijk staken. De opzegging zal naar het door het Lid opgegeven e-mailadres worden gezonden. WL is niet aansprakelijk indien het Lid de opzegging niet heeft ontvangen, indien dit het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie het Lid aansprakelijk is of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat het Lid het nadeel draagt, waaronder doch niet uitsluitend moet worden begrepen het niet functioneren van zijn internetverbinding, een probleem met zijn e-mailprovider, het verstrekken van een onjuist e-mailadres of het niet-tijdig informeren van WL over een wijziging van zijn e-mailadres.

  WL is bevoegd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien het Lid zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt. WL is voorts bevoegd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien het e-mailadres of het postadres van het Lid niet correct blijkt te zijn, indien het Lid een onjuist bankrekeningnummer heeft verstrekt, of wanneer de betaling niet kan plaatsvinden als gevolg van onvoldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer, een ongeldig creditcard nummer of het verlopen of ongeldig worden van het door het Lid opgegeven betaalmiddel, zoals in geval van een verloren of gestolen creditcard.

  WL is verder bevoegd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, ingeval van misbruik of fraude of wanneer er misbruik wordt gemaakt van het gebruik van de Service, bijvoorbeeld indien het Lid zich meerdere keren inschrijft en het Lidmaatschap beëindigt voor het einde van de initiële periode en op die wijze meerdere keren profiteert van de Service zonder Lidmaatschapsgeld te betalen, het Lid aankopen doet anders dan voor persoonlijk gebruik, het Lid de voordelen van de Service aanwendt ten behoeve van derden of blijkt dat het Lid aan WL onjuiste gegevens heeft verstrekt. Indien WL op de gronden als genoemd in dit artikel tot ontbinding van de Overeenkomst overgaat, is WL op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

  Het Lid kan het Lidmaatschap te allen tijde zonder opgave van redenen opzeggen tegen het einde van de op dat moment lopende dertig (30) dagen periode. Opzegging dient plaats te vinden op een van de volgende wijzen:
  • - door te bellen met de klantenservice van WL;
  • - door een brief te schrijven aan de klantenservice van WL;
  • - door het verzenden van het on-line formulier via de website van WL.
  Het Lid dat het Lidmaatschap heeft beëindigd, kan gebruik blijven maken van de voordelen van de Service tot het einde van de alsdan lopende maandelijkse periode. Na afloop van deze periode, heeft het Lid geen toegang meer tot de Service en is het lid geen Lidmaatschapsgeld meer verschuldigd.
 6. Vrijwaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid: het Lid erkent dat, terwijl WL misschien de leverancier is van een aantal diensten, sommige diensten rechtstreeks aan het Lid worden verschaft door derdepartij-leveranciers (elk een "Leverancier"). Het Lid erkent allereerst dat, in dergelijke omstandigheden, WL geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van diensten die geadverteerd worden door Leveranciers, de waarheid of juistheid van de aanbiedingen of het vermogen van Leveranciers om diensten te verkopen. En ten tweede erkent het Lid dat bestellingen geplaatst door leden via de Service en medegedeeld aan Leveranciers, aanbiedingen zijn van leden om diensten van dergelijke Leveranciers te kopen. WL kan geen controle hebben over en heeft geen controle over het feit dat Leveranciers dergelijke aanbiedingen al dan niet zullen accepteren of de verkoop van diensten die zij aanbieden al dan niet zullen voltooien. Met betrekking tot diensten die door Leveranciers verschaft worden, zal WL niet aansprakelijk zijn jegens het Lid voor zaken voortvloeiend uit: (I) het verzuim van een deelnemende Leverancier van diensten om dergelijke diensten te leveren tegen de aangeboden voorwaarden, (ii) elke vertraging in de levering van de diensten, ongeacht de oorzaak van deze vertraging, of (iii) enige foutieve diensten of diensten die niet aan de vastgestelde voorwaarden voldoen.

  Het Lid gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de Service, en een product of dienst verkregen via de Service, op eigen risico gebeurt en dat de Service wordt geleverd in de staat waarin die zich bevindt en indien beschikbaar.

  WL doet geen enkele verklaring of geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Service, met inbegrip van het feit dat de Service al dan niet voldoet aan de eisen van het Lid, of dat de toegang van het Lid tot de Service al dan niet ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is en WL geeft geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen, garanties of voorwaarden van deelnemende handelaars, het vermogen of de geschiktheid voor een bepaald doel, of die nu ontstaan door het gebruik van de handel, het verloop van de verkoop, het verloop van de prestaties of anderszins. Alle impliciete bepalingen en garanties (wettelijk of anderszins) zijn uitgesloten voor zover wettelijk voorzien.

  Het Lid erkent en stemt ermee in dat er, behalve deze die uitdrukkelijk vermeld worden in deze Overeenkomst, met betrekking tot diensten, geen expliciete of impliciete verklaringen, garanties of voorwaarden van het vermogen van de winkelier, de geschiktheid voor een bepaald doel bestaan, of die nu ontstaan door het gebruik van de handel, het verloop van de verkoop, het verloop van de prestaties of anderszins.

  WL zal in geen enkele omstandigheid, in geen enkel verband met deze Overeenkomst, inclusief met betrekking tot diensten, aansprakelijk zijn voor enig verlies van winst of inkomsten (direct of indirect), bijzondere of bestraffende schade, gevolgschade, incidentele of eender welke andere indirecte schade, noch voor eender welke juridische honoraria of kosten of eender welke andere economische verliezen, hoe dan ook ontstaan en al dan niet voorzienbaar, of voor een bijdrage of schadeloosstelling ter zake daarvan, zelfs indien WL van tevoren werd ingelicht over de mogelijkheden voor een dergelijke schade of redelijkerwijze daarvan op de hoogte had moeten zijn.

  De volledige aansprakelijkheid van WL, inclusief toegekende juridische honoraria en kosten, en het exclusieve verhaal van het Lid, in geval van enige vordering(en) waarvoor WL wel degelijk aansprakelijk zou kunnen gesteld worden onder en in verband met deze Overeenkomst, ongeacht de vorm van de actie of basis van aansprakelijkheid (met inbegrip van wettelijke aansprakelijkheid, aansprakelijkheid op grond van een contract, bij onrechtmatige daad, nalatigheid, grove nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, schending van een fundamentele bepaling) zal, behalve voor zover uitdrukkelijk anders vermeld in enige toepasselijke Productspecifieke Gebruiksvoorwaarden of Productspecifieke Veelgestelde Vragen, beperkt zijn in het totaal (ongeacht het aantal vorderingen) tot de werkelijk bewezen directe schade geleden door het Lid en zal niet meer bedragen dan de betaalde Lidmaatschapsgelden. Geen juridische actie of procedure die voortvloeit uit deze Overeenkomst, ongeacht de vorm of rechtsgrond, kan door het lid tegen WL ingesteld worden na meer dan twaalf (12) maanden nadat het Lid zich bewust wordt van de feiten die aanleiding geven tot de oorzaak van beschuldiging of zich bewust had moeten worden van deze feiten die aanleiding geven tot de oorzaak van beschuldiging. De voorwaarden van de beperking van aansprakelijkheid van deze Overeenkomst weerspiegelen een weloverwogen vrijwillige spreiding van de risico's (bekende en onbekende) die kunnen bestaan in verband met de uitvoering door WL van haar verplichtingen en verantwoordelijkheden ingevolge hiervan, en dergelijke vrijwillige risicospreiding vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de overeenkomst tussen het Lid en WL met betrekking tot de Service.
 7. Mededelingen: het Lid machtigt WL bij deze om enige en alle mededelingen ("Mededelingen"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie over het lidmaatschap, procedures over het gebruik van de Service, veranderingen in de voordelen van de Service, wijzigingen van de lidmaatschapsbijdrage, naar het e-mailadres of postadres van het Lid te sturen en dat naar goeddunken van WL. Bovendien machtigt het Lid WL om enige mededelingen te leveren door in plaats van dergelijke mededeling (de "Onderliggende mededeling") naar het Lid te sturen, een bericht te sturen dat het Lid doorstuurt naar een adres op het Wereldwijde Web ("Web") waar de Onderliggende mededeling geplaatst is. Het Lid gaat ermee akkoord dat het versturen van een bericht van levering door het op het web te plaatsen, gelijk staat aan de levering zelf, en het maakt daarbij niet uit of het Lid al dan niet de Onderliggende mededeling via het web bekijkt. Het Lid gaat ermee akkoord dat hij/zij, om geen enkele reden, geen enkele mededeling die elektronisch of anderszins geleverd werd, zal wijzigen. WL garandeert geen toegang tot het Web, maar WL biedt het Lid wel diverse manieren om met de medewerkers van zijn ledenservice te communiceren.
 8. Belastingen: alle verkoopbelastingen, gebruiksbelastingen en roerende voorheffingen en heffingen, indien van toepassing, die verschuldigd en betaalbaar zijn op de Service of enig voordeel daarvan, zullen worden betaald door het Lid of de Leverancier, zoals het geval kan zijn, en WL zal geen enkele aansprakelijkheid hebben voor dergelijke belastingen. Als WL of enige autoriteit echter op eender welk moment bepaalt dat het voor WL noodzakelijk is om dergelijke belastingen of heffingen te vergaren, machtigt het lid WL om het bedrag van dergelijke belastingen en heffingen, met inbegrip van achterstallige belastingen en heffingen, te factureren op het meest actuele Betaalmiddel van het Lid dat WL in zijn administratie opgeslagen heeft van het Lid.
 9. Het gebruik van informatie: de gegevens die u verstrekt, worden veilig opgeslagen en door ons gebruikt om uw lidmaatschap te beheren. Informatie kan worden doorgegeven aan leveranciers, regelgevende instanties en/of uw bank of kredietkaartmaatschappij en/of onze onderaannemers voor doeleinden in het kader van de dienstverlening. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan de marketing partner die u informatie over onze aanbieding gaf, zodat zij het aanbod dat u van ons aanvaardde, kunnen opsporen en zodat zij een marktonderzoek en data-analyse kunnen uitvoeren met betrekking tot, maar niet beperkt tot uw winkeltrends en -gedragingen. De informatie die wordt gedeeld met de marketing partner omvat mogelijk uw naam, adres, e-mailadres, koopgedrag en/of informatie over de status van uw lidmaatschap, en zal niet worden gebruikt voor promotionele of marketing doeleinden, en zal door hen niet openbaar worden gemaakt aan derden, anders dan voor de hierboven vermelde doeleinden, die het op zich hebben genomen in een bindende overeenkomst om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verwerken en te handhaven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze gegevens worden niet langer dan nodig is, bewaard. U hebt recht op een kopie van alle informatie over u waarover wij beschikken, en voor dergelijke kopie kunnen wij u € 5 aanrekenen. Uw bank/kredietkaartmaatschappij zal uw naam, adres, geboortedatum en kaartgegevens aan ons doorgeven voor het doel van het leveren van het product en het factureren van de contributies op uw rekening. Wij kunnen van tijd tot tijd uw kredietkaartmaatschappij vragen om ons te updaten met eventuele wijzigingen in de informatie die zij aan ons hebben verstrekt, bijvoorbeeld door ons te informeren over enige bijgewerkte of nieuwe kaartnummers of vervaldata. Gelieve voor meer informatie ons Privacy & Cookies.

  Door het aangaan van de overeenkomst, verleent u expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor de overdracht van gegevens buiten de EER met inbegrip van Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van een zusterbedrijf van Webloyalty Sàrl) voor het doel van het verwerken van gegevens met betrekking tot de levering van diensten. Tenzij u het anders verzocht hebt, kunnen uw gegevens ook gebruikt worden door ons of doorgegeven worden aan zorgvuldig geselecteerde derden, om u informatie te sturen over producten en speciale aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden, indien vereist door de wet of in het geval dat we fuseren met of worden opgekocht door een ander bedrijf, of anderszins een herstructurering ondergaan. Voor meer informatie over onze gegevensverwerking of in het geval dat u geen marketing mededelingen meer wilt ontvangen, gelieve te schrijven naar Webloyalty International SARL Avenue Reverdil 8, 1260 Nyon, Zwitserland.

 10. Volledige Overeenkomst: deze Overeenkomst, enige Productspecifieke Gebruiksvoorwaarden, Productspecifieke Veelgestelde Vragen, de details van de aanbieding en enige documenten waarnaar in een van deze documenten verwezen wordt, vormen de gehele verstandhouding en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangt enige en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke mededelingen, verklaringen of overeenkomsten, anders dan met betrekking tot het eerste Lidmaatschapsgeld en de lidmaatschapstermijn die werd overeengekomen op het moment van de inschrijving van het Lid. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om de aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, uit te sluiten.
 11. Algemeen: als een van de voorwaarden of bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, Productspecifieke Gebruiksvoorwaarden en/of de van toepassing zijnde Productspecifieke Veelgestelde Vragen hiervan, ongeldig of niet uitvoerbaar zal worden geacht, zal dat geen invloed hebben op de overige voorwaarden en bepalingen hiervan. Als WL er niet in slaagt om aan te dringen op de strikte uitvoering van enig recht of bepaling van deze Overeenkomst of die af te dwingen, dan zal dat niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enig recht of bepaling.
 12. Kennisgeving: het Lid moet WL in kennis stellen van elke wijziging in zijn/haar adres, e-mailadres en/of Betaalmiddel. Het adres, e-mailadres en het gratis telefoonnummer van de ledenservice zijn beschikbaar op de website.
 13. Wijziging: deze Overeenkomst kan, geheel of gedeeltelijk, door WL op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Deze Overeenkomst kan niet worden gewijzigd door het Lid.
 14. Toepasselijk recht en geschillen: deze Overeenkomst, met inbegrip van deze Gebruiksvoorwaarden, Productspecifieke Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke Productspecifieke Veelgestelde Vragen, zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. Het Lid stemt ermee in om alle geschillen betreffende producten van de Leverancier rechtstreeks met de toepasselijke Leverancier af te wikkelen en WL niet te betrekken bij een geschil tussen het Lid en een Leverancier. Niets hierin zal het Lid ontzeggen van de voordelen van de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming, behalve voor zover wettelijk uitgesloten of opgeheven door de hierop betrekking hebbende voorwaarden. De betaling van het Lidmaatschapsgeld of de aanvaarding of het gebruik van een van de voordelen of diensten van de Service, vormt de aanvaarding van het Lid van alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.
 15. In de Nederlandse taal: deze Overeenkomst en alle correspondentie en alle documentatie met betrekking tot deze Overeenkomst zal in het Nederlands worden geschreven.
 16. Verklaring van afstand: geen enkel verzuim om enig recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst uit te oefenen, of geen enkele vertraging in die uitoefening, vormt een verklaring van afstand van die Overeenkomst of van enig ander recht of rechtsmiddel. De verklaring van afstand door eender welke partij bij deze Overeenkomst van een van haar rechten of rechtsmiddelen die uit deze Overeenkomst of wettelijk voortvloeien, vormt geen blijvende verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel of een verklaring van afstand van enig ander recht of rechtsmiddel. Deze Service wordt geleverd door Webloyalty Sàrl.